Usługi

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy pakiet usług gwarantujący pełną obsługę geodezyjną inwestycji. Oferta skierowana jest zarówno dla inwestorów z branży budowlanej, jak i osób prywatnych. Zapewniamy opiekę nad inwestycją już od momentu zakupu gruntu, aż po oddanie jej do użytku.

Mapa do celów projektowych

Rozpoczęcie każdej inwestycji związanej z budową budynków lub innych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, wymaga sporządzenia mapy do celów projektowych. Mapa ta jest niezbędnym dokumentem do wydania pozwolenia na budowę oraz stanowi podstawę przy tworzeniu między innymi projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania działki.

Mapa do celów projektowych powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej wchodzącej w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Aktualizacji podlega wybrany przez Państwa obszar, w zakresie zawierającym dodatkowo pas terenu wokół niego, nie mniejszy niż 30m. Biorąc pod uwagę fakt, iż wykonana przez geodetę mapa do celów projektowych traci swoją ważność po upływie 6 miesięcy, projekt planowanej inwestycji należy wnieść na mapę przed upływem tego terminu. W innym przypadku całą procedurę sporządzenia mapy do celów projektowych należy wykonać ponownie!

Dla naszych klientów wykonujemy mapy zarówno w postaci analogowej, jak również w postaci cyfrowej w wybranym formacie. (AutoCAD, Microstation, GeoMap, EWMAPA).

Podstawą prawną obowiązującą przy sporządzaniu opracowań geodezyjnych do celów projektowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 .02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Skontaktuj się z nami, jeśli planujesz inwestycję i chcesz zamówić mapę do celów projektowych. Oferujemy atrakcyjne rabaty dla klientów zamawiających kompleksową obsługę inwestycji!

Planujesz budowę nowych przyłączy lub przebudowę już istniejących? W tym celu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Uzgodnieniu podlega lokalizacja sieci uzbrojenia terenu, do których zaliczamy przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne. W zależności od lokalizacji planowanej inwestycji i wymagań danego ZUDP przeprowadzamy, we współpracy z projektantami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, kompleksowe uzgodnienia każdego projektu lub opracowujemy go numerycznie. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia uzgodnienia ZUDP:

 • mapa do celów projektowych,
 • warunki przyłączenia lub przebudowy sieci z instytucji branżowych,
 • decyzja o warunkach zabudowy uzyskana ze stosownego urzędu gminy.

Oferujemy atrakcyjne rabaty dla klientów decydujących się na kompleksową obsługę inwestycji. Pakiet usług składa się z:

 • mapy do celów projektowych,
 • uzgodnienia ZUDP,
 • wytyczenia sieci w terenie,
 • inwentaryzacji powykonawczej.

Tyczenie polega na fizycznym zaznaczeniu na gruncie lub na istniejących elementach terenu, założeń projektu budowlanego. Wytyczeniu w terenie podlegają główne osie konstrukcyjne oraz punkty charakterystyczne, zarówno obiektów naziemnych jak i podziemnych, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę. Są to między innymi budynki i elementy sieci uzbrojenia terenu.

Geodeta poświadcza wykonanie czynności związanych z prawidłowym wytyczeniem obiektu wpisem do dziennika budowy. Bardzo ważne jest zachowanie dużej precyzji, gdyż fachowe wytyczenie gwarantuje w przyszłości bezproblemowe dopuszczenie inwestycji do użytku.

W trakcie trwania prac budowlanych, szczególnie tych bardziej złożonych, oferujemy swoim klientom pomiary kontrolne, które pomagają w uzyskaniu wysokich dokładności wykonania, a tym samym trwałości całego obiektu. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych możliwe jest również tyczenie osi konstrukcyjnych na każdej kondygnacji.

Na życzenie Klienta dokonujemy wytyczeń wykopów pod budowę, maksymalnej linii zabudowy i innych elementów, które pozwolą na sprawniejsze wykonanie inwestycji.

Podstawowy akt prawny regulujący kwestię tyczenia obiektów budowlanych:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Zamawiając wytyczenie obiektu w naszej firmie możesz być pewny, że zrobimy to dokładnie. Sprawdź również naszą ofertę kompleksowej obsługi inwestycji!!

Zakończeniem procesu inwestycyjnego jest inwentaryzacja powykonawcza. Zgodnie z prawem, inwentaryzację należy wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim budynków i sieci uzbrojenia terenu. Wykonaną i zainwentaryzowaną inwestycję geodeta nanosi na mapę zasadniczą, między innymi w celu zlokalizowania obiektu na gruncie oraz sprawdzenia zgodności realizacji z projektem.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0, 30 m dla gruntów zabudowanych lub 0, 50 m dla gruntów rolnych i leśnych, zachowując zgodność z przepisami regulującymi odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Wynikiem inwentaryzacji jest wprowadzenie zmian w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz mapa inwentaryzacji powykonawczej, która stanowi część dokumentacji budowy. Geodeta wykonujący zlecenie jest również zobowiązany do dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, a cała dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji jest niezbędna do wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Podstawowe akty prawne dotyczące inwentaryzacji powykonawczej:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Podsumowując, po zakończonej budowie budynku, przyłącza lub innego obiektu budowlanego możesz zgłosić się do nas! Wykonamy dla Ciebie inwentaryzację oraz pomożemy zakończyć cały proces inwestycyjny.

Geodezyjny podział nieruchomości obejmuje szereg zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami. Celem podziału działki gruntu jest wyodrębnienie minimum dwóch nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Postępowanie podziałowe może być prowadzone na wniosek lub z urzędu. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje w momencie, gdy podział jest zgodny z uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku nieruchomości rolnych i leśnych nie są wymagane decyzje administracyjne, podziału dokonuje się tylko na podstawie odpowiedniej dokumentacji podziałowej sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z prawem tego typu nieruchomości możemy podzielić na działki o minimalnej powierzchni 3000 m2, z wyjątkiem działek przeznaczonych na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Podział daje nam w przyszłości możliwość gospodarowania nieruchomością np. poprzez zbycie jej części lub darowiznę. W wyniku podziału możemy również uzyskać najbardziej optymalną konfigurację działek, która będzie potrzebna do właściwego rozplanowania nowej inwestycji.

Podstawowe akty prawne regulujące procedurę podziałową:

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r.,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Chcesz zamówić podział lub masz pytania dotyczące całej procedury? Skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci profesjonalnych konsultacji, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Postępowanie rozgraniczające może być prowadzone w trybie administracyjnym lub sądowym. Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic wykonuje geodeta posiadający stosowne uprawnienia. W przypadku gdy strony nie zgadzają się na przebieg granic nieruchomości, geodeta powinien dążyć do zawarcia ugody. Jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej, poza tym trwa o wiele krócej niż postępowanie w trybie sądowym. Jeżeli strony nie doszły do porozumienia w trybie administracyjnym, geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, sporządza opinię oraz odpowiednią dokumentację i przekazuje ją właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Postępowanie administracyjne zostaje w ten sposób umorzone, a sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez sąd rejonowy, który wydaje stosowne postanowienie. Stronom przysługuje prawo złożenia apelacji do sądu okręgowego. Postępowanie sądowe jest z reguły bardzo czasochłonne i kosztowne, dlatego też najrozsądniejszym rozwiązaniem jest dojście do ugody przed geodetą, na etapie postępowania administracyjnego.

Podstawowe akty prawne regulujące procedurę rozgraniczenia nieruchomości:

 • Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.,
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczeń nieruchomości z dnia 14.04.1999r.

Masz problem z przebiegiem granic swojej nieruchomości? Skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci fachowych porad oraz pomożemy przebrnąć przez proces rozgraniczenia.

Wznowienie granic nieruchomości polega na odtworzeniu przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości. Nie wymaga to skomplikowanej i czasochłonnej procedury rozgraniczenia, aczkolwiek w przypadku gdy zainteresowane strony (właściciele działek przyległych) nie zgadzają się na usytuowanie wznowionych przez geodetę znaków granicznych, mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Opieranie się na wskazaniach ojców, dziadków czy poprzednich właścicieli nieruchomości nie daje pewności co do przebiegu granic powodując wiele niejasności i niepotrzebnych sporów. Jeżeli planujesz budowę ogrodzenia i chcesz, aby wyznaczało faktyczną granicę władania lub dokonałeś zakupu działki i nie znasz dokładnego przebiegu granic powinieneś zamówić wznowienie. Wznowienie granic będzie przydatne również do lokalizacji planowanego budynku zgodnie z prawem budowlanym lub po prostu do czystego zaspokojenia ciekawości.

Skontaktuj się z nami jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz zamówić wznowienie granic. Zapewniamy dużą dokładność!

Biorąc pod uwagę aktualne, niebagatelne ceny wynajmu, bądź też kupna mieszkań i lokali użytkowych, a także dowolną interpretację przepisów przez deweloperów, warto jest dokładnie określić powierzchnię, za którą będziemy płacić. Niekiedy okazuje się że zapłaciliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych za powierzchnię, której w rzeczywistości po prostu nie ma.

Pomiary powierzchni użytkowych wykonuje się z uwzględnieniem różnych norm krajowych i zagranicznych oraz zapisów odpowiednich ustaw, co powoduje dość znaczne rozbieżności zmierzonych wartości. Dobór standardu, którym posłużymy się w trakcie pomiaru, jest dość skomplikowany i wymaga określenia celu w jakim go wykonujemy (kupno, wynajem, cele podatkowe).

W trakcie pomiarów wykorzystujemy najnowocześniejszy, bardzo dokładny sprzęt oraz nasze doświadczenie w tej dziedzinie. Na życzenie klienta możemy również cyfrowo opracować pomiar, w wybranym formacie danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli interesuje Cię nasza oferta! Zlecenia dotyczące pojedynczych lokali możemy zrealizować w ciągu jednego dnia!

Nasza firma poza standardowym zakresem usług podejmuje również mniej typowe zlecenia. Jesteśmy w stanie dopasować się do potrzeb klienta świadcząc swoje usługi obejmujące wszelkie pomiary sytuacyjno-wysokościowe, badanie pionowości oraz przemieszczeń obiektów budowlanych, pomiary objętości czy wektoryzację obrazów rastrowych.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz nowoczesnym oprogramowaniem, pozwalającym na opracowanie wielu zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii.

Zapraszamy do kontaktu jeżeli cenisz sobie jakość i profesjonalizm!

Na etapie kupna gruntu:

 • wykonujemy prace prawne, takie jak podział nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic
 • badamy zgodność planowej inwestycji z faktycznym przeznaczeniem działki oraz przepisami prawa
 • zapewniamy pomoc w zdobyciu niezbędnych dokumentów, wymaganych przez notariusza
 • doradzamy najkorzystniejsze dla klienta rozwiązania związane z gospodarką nieruchomościami
 • opracowujemy mapy do założenia księgi wieczystej nieruchomości
 • w przypadku nieruchomości rolnych i leśnych pomagamy w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do zmiany klasyfikacji gruntu.

Na etapie budowy:

 • zapewniamy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę
 • wykonujemy mapy do celów projektowych
 • kompletujemy dokumentację wymaganą do uzgodnienia przyłączy w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
 • wytyczamy obszar wykopu, osie konstrukcyjne i trasy przebiegu przyłączy
 • dokonujemy pomiarów kontrolnych oraz montażowych na każdym etapie budowy
 • sporządzamy mapy inwentaryzacji powykonawczej.

Jesteśmy w stanie obsłużyć każdy rodzaj inwestycji, począwszy od budynków, przez sieci uzbrojenia terenu, po obiekty takie jak drogi, czy maszty nadawcze. Gwarantujemy precyzję oraz fachowość wykonywanych przez nas prac. Dopilnujemy, aby pod względem geodezyjnym inwestycja od samego początku przebiegała sprawnie i zgodnie z przepisami, co pozwoli uniknąć kłopotliwych nieporozumień, a tym samym zaoszczędzić cenny czas.